Meaning: Sun Hero
Origin: Mongolian
Male
What the Name
Meaning: Loyal
Origin: Mongolian
Neutral
What the Name
Meaning: Crystal Mother
Origin: Mongolian
Female
What the Name
Meaning: Cliff
Origin: Mongolian
Neutral
What the Name
Meaning: Flank
Origin: Mongolian
Female
What the Name
Meaning: No Name
Origin: Mongolian
Neutral
What the Name
Meaning: Mother Of Joy
Origin: Mongolian
Female
What the Name
Meaning: Vicious Dog
Origin: Mongolian
Male
What the Name
Meaning: Starlight
Origin: Mongolian
Female
What the Name
Meaning: Mongolian City
Origin: Mongolian
Neutral
What the Name
Meaning: Golden Flower
Origin: Mongolian
Female
What the Name